Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση διοικητικού στελέχους ως έκτακτο προσωπικό στη Λάρισα

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου υποψήφιοι/ες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για μια (1) θέση διοικητικού στελέχους στο Παράρτημα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Θεσσαλίας (Λάρισα, Καστοριάς 2Α, Τ.Κ. 41335), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, πλήρους απασχόλησης και ορισμένου χρόνου. Το διοικητικό στέλεχος θα αναλάβει εργασίες υποστήριξης ενεργειών οργάνωσης και παρακολούθησης της υλοποίησης εξ αποστάσεως ασύγχρονης θεωρητικής κατάρτισης και 6μηνης πρακτικής άσκησης για εκπαιδευόμενους ΙΕΚ στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) – Ήπειρος, Θεσσαλία». Η εκτιμώμενη διάρκεια της σύμβασης είναι από την υπογραφή της έως και 31.10.2023.

Χρηματοδότηση: Η πρόσκληση υλοποιείται στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 2 «Υλοποίηση εξ αποστάσεως ασύγχρονης θεωρητικής κατάρτισης σε οριζόντιες επαγγελματικές και κοινωνικές δεξιότητες» και του Πακέτου Εργασίας 5 «Υλοποίηση πρακτικής άσκησης διάρκειας 6 μηνών» του Υποέργου 3 «Δράσεις υποστήριξης πρακτικής άσκησης στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) – Ήπειρος, Θεσσαλία»  της Πράξης «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416 και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Διάρκεια έργου: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/10/2023.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA