Έργα

Παρεμβάσεις των Κοινωνικών Εταίρων για τη διερεύνηση δεξιοτήτων και επαγγελμάτων

Η Πράξη αποτελεί κοινή δράση των κοινωνικών εταίρων ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ και ΣΕΤΕ, με συντονιστή το IME ΓΣΕΒΕΕ, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και εξειδίκευση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων στο Σύστημα Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας. Μέσω της συγκεκριμένης πράξης επιχειρείται να εισαχθούν νέα στοιχεία και κατηγορίες διερεύνησης δεξιοτήτων δημιουργώντας ένα πολύ-λειτουργικό και συμπληρωματικό, ως προς τον εθνικό Μηχανισμό Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, μηχανισμό των κοινωνικών εταίρων που θα προσφέρει έγκυρη πληροφόρηση σε επίπεδο εξειδικευμένων δεδομένων όπως:

  1. για μεμονωμένα επαγγέλματα,
  2. για ευρύτερες δι-επαγγελματικές κατηγορίες δεξιοτήτων (π.χ. ψηφιακός μετασχηματισμός)  ή κλάδους (π.χ. αγροδιατροφή),
  3. κοινωνικών και οριζόντιων δεξιοτήτων.

Επιπλέον, η πράξη περιλαμβάνει την ανάπτυξη δέσμης εργαλείων

  1. διερεύνησης δεξιοτήτων,
  2. ανάλυσης, αποτύπωσης και παρακολούθησης «μείγματος δεξιοτήτων» ανά επάγγελμα και
  3. αποτύπωσης επιπτώσεων πολιτικών αναφορικά με τις δεξιότητες.

Τα εργαλεία αυτά θα αξιοποιηθούν από τους συμπράττοντες στην πράξη θεσμικούς κοινωνικούς εταίρους, προκειμένου με τη σειρά τους να υλοποιήσουν σειρά μελετών και ερευνών αναφορικά με τη διερεύνηση δεξιοτήτων σε συγκεκριμένους τομείς, την αποτύπωση του αναγκαίου μείγματος δεξιοτήτων σε συγκεκριμένα επαγγέλματα (αρχική αποτύπωση και επικαιροποίηση) και την αποτίμηση επιπτώσεων πολιτικών δεξιοτήτων. Επιπροσθέτως, θα διενεργηθούν πανελλαδικές έρευνες εργοδοτών και εργαζομένων με έμφαση στις εγκάρσιες / οριζόντιες / κοινωνικές δεξιότητες. Τέλος, θα οργανωθούν δράσεις κοινωνικού διαλόγου και διαβούλευσης μεταξύ των συμμετεχόντων στην πράξη κοινωνικών εταίρων οι οποίες και θα οδηγήσουν στην εκπόνηση κειμένων πολιτικής.

Η συγκεκριμένη πράξη θα συμβάλει στη θεσμική ενδυνάμωση των κοινωνικών εταίρων μέσω της αποτίμησης των δημόσιων παρεμβάσεων για τα θέματα δεξιοτήτων.

Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Μελέτη αναγκών δεξιοτήτων. Επάγγελμα: Web Designer

Η μελέτη αυτή έχει ως στόχο να αποδώσει, με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο, τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις ικανότητες και τις στάσεις και αξίες που καλό είναι να έχει ένας επαγγελματίας web designer, όπως προκύπτουν μέσα από βιβλιογραφική επισκόπηση και…

Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Μελέτη αναγκών δεξιοτήτων. Επάγγελμα: μελισσοκόμος

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η αποτύπωση του μείγματος των δεξιοτήτων για το επάγγελμα του μελισσοκόμου. Στο πλαίσιο αυτό, αρχικά, πραγματοποιείται μια επισκόπηση της βιβλιογραφίας και των πηγών, των ευρωπαϊκών βάσεων δεδομένων και των ταξινομήσεων επαγγελμάτων και δεξιοτήτων, των διαθέσιμων…

Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Μελέτη αναγκών δεξιοτήτων. Επάγγελμα: φυσικοθεραπευτής/-τρια

Η παρούσα μελέτη διερευνά και αποτυπώνει τις αναδυόμενες σύνθετες δεξιότητες για το επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή. Ειδικότερα, η μελέτη αυτή είχε ως βασικό στόχο την ποιοτική εξέταση των γενικότερων και ειδικότερων αναγκών του κλάδου των φυσικοθεραπευτών. Η καταγραφή έγινε με βάση…

Δημοσιεύσεις / Κείμενα γνώμης - πολιτικής

Οι πολιτικές δεξιοτήτων στην Ελλάδα: η οπτική των αντιπροσωπευτικών εργοδοτικών οργανώσεων ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ και ΣΕΤΕ

Σκοπός του παρόντος κειμένου πολιτικής είναι η διατύπωση προτάσεων αναφορικά με τη διάγνωση δεξιοτήτων, τις πολιτικές δεξιοτήτων και τις ανάγκες των επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, το συγκεκριμένο κείμενο αποτελείται από τρεις κύριες ενότητες. Αρχικά, περιγράφεται η…

Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Οι πολιτικές δεξιοτήτων στην Ελλάδα: αποτίμηση επιπτώσεων του συστήματος διακυβέρνησης δεξιοτήτων

Στο επίκεντρο της παρούσας μελέτης τίθενται οι πολιτικές δεξιοτήτων και, πιο συγκεκριμένα, η αποτίμηση των πολιτικών αυτών και των επιπτώσεών τους. Ακολούθως μιας σύντομης αναφοράς, πρώτον, στην αξιολόγηση πολιτικών δεξιοτήτων και στην αποτίμηση των επιπτώσεών τους ως αντικείμενα ανάλυσης στη…

Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Ψηφιακός μετασχηματισμός στις μικρές επιχειρήσεις στον κλάδο ειδών ένδυσης: προοπτική διερεύνηση δεξιοτήτων (skills foresight)

Στην παρούσα έκδοση παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας για την προοπτική διερεύνηση δεξιοτήτων στον κλάδο κατασκευής ειδών ένδυσης, υπό το πρίσμα των τεχνολογικών μεταβολών που λαμβάνουν χώρα ή αναμένεται να λάβουν χώρα στο πλαίσιο της Βιομηχανίας 4.0, αλλά και την…

Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Διάγνωση αναγκών δεξιοτήτων: Μια ερευνητική προσέγγιση

  Το κείμενο παρουσιάζει και προτείνει μια μεθοδολογία διερεύνησης δεξιοτήτων ανά επάγγελμα (ειδικότητα) με βάση παραδοχές, τεχνικές και εργαλεία ποιοτικής κοινωνικής έρευνας. Το συγκεκριμένο μοντέλο διάγνωσης αναγκών δεξιοτήτων περιέχει στοιχεία καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης, αλλά και πρόγνωσης των μελλοντικών αναγκών…

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν προσκλήσεις ή διαγωνισμοί.

Αποτελέσματα έργου

4 θεματικές ή κλαδικές-επαγγελματικές ποιοτικές μελέτες δεξιοτήτων (skills foresight)
3 μελέτες αποτύπωσης μείγματος δεξιοτήτων
2 μελέτη αποτίμησης πολιτικών δεξιοτήτων εκ μέρους των εργοδοτών
2 πανελλαδικές έρευνες με έμφαση σε εγκάρσιες / οριζόντιες / κοινωνικές δεξιότητες
1 εργαστήριο Κοινωνικού Διαλόγου

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA