Έργα

Παρεμβάσεις των Κοινωνικών Εταίρων για τη διερεύνηση δεξιοτήτων και επαγγελμάτων

Η Πράξη αποτελεί κοινή δράση των κοινωνικών εταίρων ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ και ΣΕΤΕ, με συντονιστή το IME ΓΣΕΒΕΕ, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και εξειδίκευση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων στο Σύστημα Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας. Μέσω της συγκεκριμένης πράξης επιχειρείται να εισαχθούν νέα στοιχεία και κατηγορίες διερεύνησης δεξιοτήτων δημιουργώντας ένα πολύ-λειτουργικό και συμπληρωματικό, ως προς τον εθνικό Μηχανισμό Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, μηχανισμό των κοινωνικών εταίρων που θα προσφέρει έγκυρη πληροφόρηση σε επίπεδο εξειδικευμένων δεδομένων όπως:

  1. για μεμονωμένα επαγγέλματα,
  2. για ευρύτερες δι-επαγγελματικές κατηγορίες δεξιοτήτων (π.χ. ψηφιακός μετασχηματισμός)  ή κλάδους (π.χ. αγροδιατροφή),
  3. κοινωνικών και οριζόντιων δεξιοτήτων.

Επιπλέον, η πράξη περιλαμβάνει την ανάπτυξη δέσμης εργαλείων

  1. διερεύνησης δεξιοτήτων,
  2. ανάλυσης, αποτύπωσης και παρακολούθησης «μείγματος δεξιοτήτων» ανά επάγγελμα και
  3. αποτύπωσης επιπτώσεων πολιτικών αναφορικά με τις δεξιότητες.

Τα εργαλεία αυτά θα αξιοποιηθούν από τους συμπράττοντες στην πράξη θεσμικούς κοινωνικούς εταίρους, προκειμένου με τη σειρά τους να υλοποιήσουν σειρά μελετών και ερευνών αναφορικά με τη διερεύνηση δεξιοτήτων σε συγκεκριμένους τομείς, την αποτύπωση του αναγκαίου μείγματος δεξιοτήτων σε συγκεκριμένα επαγγέλματα (αρχική αποτύπωση και επικαιροποίηση) και την αποτίμηση επιπτώσεων πολιτικών δεξιοτήτων. Επιπροσθέτως, θα διενεργηθούν πανελλαδικές έρευνες εργοδοτών και εργαζομένων με έμφαση στις εγκάρσιες / οριζόντιες / κοινωνικές δεξιότητες. Τέλος, θα οργανωθούν δράσεις κοινωνικού διαλόγου και διαβούλευσης μεταξύ των συμμετεχόντων στην πράξη κοινωνικών εταίρων οι οποίες και θα οδηγήσουν στην εκπόνηση κειμένων πολιτικής.

Η συγκεκριμένη πράξη θα συμβάλει στη θεσμική ενδυνάμωση των κοινωνικών εταίρων μέσω της αποτίμησης των δημόσιων παρεμβάσεων για τα θέματα δεξιοτήτων.

Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Οι πολιτικές δεξιοτήτων στην Ελλάδα: αποτίμηση επιπτώσεων του συστήματος διακυβέρνησης δεξιοτήτων

Στο επίκεντρο της παρούσας μελέτης τίθενται οι πολιτικές δεξιοτήτων και, πιο συγκεκριμένα, η αποτίμηση των πολιτικών αυτών και των επιπτώσεών τους. Ακολούθως μιας σύντομης αναφοράς, πρώτον, στην αξιολόγηση πολιτικών δεξιοτήτων και στην αποτίμηση των επιπτώσεών τους ως αντικείμενα ανάλυσης στη…

Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Ψηφιακός μετασχηματισμός στις μικρές επιχειρήσεις στον κλάδο ειδών ένδυσης: προοπτική διερεύνηση δεξιοτήτων (skills foresight)

Στην παρούσα έκδοση παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας για την προοπτική διερεύνηση δεξιοτήτων στον κλάδο κατασκευής ειδών ένδυσης, υπό το πρίσμα των τεχνολογικών μεταβολών που λαμβάνουν χώρα ή αναμένεται να λάβουν χώρα στο πλαίσιο της Βιομηχανίας 4.0, αλλά και την…

Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Διάγνωση αναγκών δεξιοτήτων: Μια ερευνητική προσέγγιση

  Το κείμενο παρουσιάζει και προτείνει μια μεθοδολογία διερεύνησης δεξιοτήτων ανά επάγγελμα (ειδικότητα) με βάση παραδοχές, τεχνικές και εργαλεία ποιοτικής κοινωνικής έρευνας. Το συγκεκριμένο μοντέλο διάγνωσης αναγκών δεξιοτήτων περιέχει στοιχεία καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης, αλλά και πρόγνωσης των μελλοντικών αναγκών…

Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Προοπτική διερεύνηση δεξιοτήτων (Skills Foresight) - Μέθοδοι και τεχνικές

  Σε μία αγορά εργασίας και σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που διαρκώς μετασχηματίζονται εξαιτίας των νέων τεχνολογιών, αλλά και ευρύτερων οικονομικών, περιβαλλοντικών και λοιπών τάσεων, η προοπτική διερεύνηση δεξιοτήτων (skills foresight), δηλαδή, ο δομημένος και συστηματικός τρόπος σκέψης αναφορικά με…

Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Αξιολόγηση πολιτικών δεξιοτήτων - Μέθοδοι και τεχνικές

  Οι δεξιότητες, καθώς και εν γένει ζητήματα που αφορούν στις δεξιότητες και τις σχετικές με αυτές πολιτικές, όπως είναι π.χ. η αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας και/ή η υπερειδίκευση των εργαζομένων, έχουν βρεθεί, με ενισχυόμενη ένταση…

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν προσκλήσεις ή διαγωνισμοί.

Αποτελέσματα έργου

4 θεματικές ή κλαδικές-επαγγελματικές ποιοτικές μελέτες δεξιοτήτων (skills foresight)
3 μελέτες αποτύπωσης μείγματος δεξιοτήτων
2 μελέτη αποτίμησης πολιτικών δεξιοτήτων εκ μέρους των εργοδοτών
2 πανελλαδικές έρευνες με έμφαση σε εγκάρσιες / οριζόντιες / κοινωνικές δεξιότητες
1 εργαστήριο Κοινωνικού Διαλόγου

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA