Δημοσιεύσεις / Ενημερωτικά σημειώματα

Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θεωρεί ότι η συμβολή της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εκπλήρωση των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» μπορεί να είναι καθοριστική καθώς παρέχει τη δυνατότητα στους εργαζομένους να βελτιώσουν την ικανότητα προσαρμογής τους στις αλλαγές και στους άνεργους να αναβαθμίσουν ή να αναπροσανατολίσουν τις δεξιότητες τους. Επιπλέον, μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην κοινωνική ένταξη, στην ενεργό συμμετοχή στα κοινά και στην προσωπική ανάπτυξη.

Η «Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων» ανταποκρινόμενη στα σημεία αναφοράς που έχουν τεθεί από το πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης όλων των εμπλεκομένων στο κοινωνικό και εκπαιδευτικό «γίγνεσθαι» σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο σχετικά με τη σημασία της διά βίου μάθησης για την κοινωνική συνοχή.

Στο παρόν ενημερωτικό σημείωμα επιχειρείται να παρουσιαστεί το περιεχόμενο και οι δράσεις του έργου «Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων» και να αναδείξει τη σημασία της δια βίου μάθησης κα τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην εργασιακή και κοινωνική ζωή τους.

Βιβλιογραφική αναφορά: Τζάμαλης Μ. (2017), «Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων», Ενημερωτικά Σημειώματα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Αθήνα: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Οκτώβριος, σσ. 8

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5001290. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA