Δημοσιεύσεις / Κείμενα γνώμης - πολιτικής

Επισημάνσεις & προτάσεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σχετικά με ανάγκες κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού

Οι παρεμβάσεις αντιμετώπισης της αυξημένης ανεργίας (ιδίως της μακροχρόνιας ανεργίας και της ανεργίας των νέων οι οποίες αποτελούν και προτεραιότητες της ενωσιακής πολιτικής) που έχουν ακολουθηθεί τα τελευταία χρόνια από το Υπουργείο Εργασίας έχουν περίπου την ίδια μορφολογία και αρχιτεκτονική με τις παρεμβάσεις των προηγούμενων σχεδόν δύο δεκαετιών δηλ. (α) στοχεύουν τους διαθέσιμους πόρους στις λεγόμενες ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, δεδομένου ότι αυτές μόνο είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και (β) εστιάζονται στην συνεχιζόμενη επαγγελματική  κατάρτιση ανέργων βάσει της προβληματικής υπόθεσης ότι σημαντικό ποσοστό της ανεργίας προέρχεται από αναντιστοιχία προσφοράς και ζήτησης δεξιοτήτων, πρόβλημα που επιδιώκει να αντιμετωπίσει η στοχευμένη κατάρτιση των ανέργων.

Στο παρόν Κείμενο Γνώμης παρουσιάζονται, πέραν κάποιων επισημάνσεων για ζητήματα που έχουν αναδειχθεί από την υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων και εργαζομένων, (α) μια πρόταση για το «μείγμα δεξιοτήτων» που πρέπει να εξασφαλίζεται από όλα τα σεμινάρια κατάρτισης και (β) συγκεκριμένες προτάσεις για θεματικά αντικείμενα κατάρτισης που θα ήταν χρήσιμο να ληφθούν υπόψη.

Βιβλιογραφική αναφορά: Λιντζέρης Π. (2018), «Επισημάνσεις & προτάσεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σχετικά με ανάγκες κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού», Κείμενα Γνώμης ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Αθήνα: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Σεπτέμβριος, σσ. 8

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5001290. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA