Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Κίνητρα και εμπόδια για τη συμμετοχή των ενηλίκων στη διά βίου εκπαίδευση (2011-2019)

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) και το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) συνεργάστηκαν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση πανελλαδικής έρευνας αναφορικά με τα κίνητρα και τα εμπόδια συμμετοχής των ενηλίκων στη διά βίου εκπαίδευση με επιστημονικό υπεύθυνο της έρευνας τον κ. Θανάση Καραλή, Καθηγητής Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Πανεπιστημίου Πατρών και την εταιρεία ερευνών κοινής γνώμης MARC AE η οποία ανέλαβε τον σχεδιασμό της δειγματοληψίας, τη συλλογή και την ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων

Ο σχεδιασμός της έρευνας ξεκίνησε το 2008 και έως σήμερα έχουν διεξαχθεί τέσσερις φάσεις, με στόχο η έρευνα αυτή να αποτελέσει ένα αξιόπιστο βαρόμετρο της συμμετοχής των ενηλίκων στη διά βίου εκπαίδευση, αλλά και των κινήτρων και των εμποδίων που προωθούν ή δυσχεραίνουν αυτή τη συμμετοχή, διευκολύνοντας τη λήψη κατάλληλων αποφάσεων και την υιοθέτηση αποτελεσματικών πολιτικών. Έτσι, σε διαφορετικές χρονικές φάσεις (κατά τα έτη 2011, 2013, 2015 και 2016, 2018 και 2019) διερευνήθηκε η συμμετοχή των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η Ελλάδα, αν και εξακολουθεί να κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις ως προς τη συμμετοχή των ενηλίκων στη διά βίου εκπαίδευση, τα ποσοστά συμμετοχής κατά τη διάρκεια της περιόδου 2011-2019 παρουσιάζουν αύξηση κατά περίπου 30%. Αναφορικά με τα σημαντικότερα κίνητρα για τη συμμετοχή στην δια βίου μάθησης αυτά φαίνεται να συνοψίζονται στα ακόλουθα: η επιλογή κάποιος να μαθαίνει καινούργια πράγματα, η αύξηση της αποδοτικότητας στην εργασία, η συνειδητοποίηση ότι η  εκπαίδευση πρέπει να διαρκεί σε όλη μας τη ζωή, η ανάγκη για αύξηση των τυπικών προσόντων, η επιθυμία για βελτίωση των οικονομικών απολαβών, η διατήρηση της θέση εργασίας αλλά και οι καλύτερες συνθήκες στην αναζήτηση νέας ή και καλύτερης εργασίας. Έπονται ως κίνητρα, η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου γενικά και η φυγή από τα προσωπικά/οικογενειακά προβλήματα.

Το κόστος συμμετοχής προκύπτει πως είναι το κυρίαρχο εμπόδιο, αν και σταδιακά μειώνεται η επίδρασή του από την αρχή της δημοσιονομικής κρίσης έως σήμερα. Εκτός από το κόστος, στην ομάδα των συνηθέστερων και σημαντικότερων εμποδίων καταγράφονται η έλλειψη πληροφόρησης/ελλιπής ενημέρωση, η έλλειψη χρόνου λόγω επαγγελματικών ή άλλων υποχρεώσεων, αλλά και λόγοι που σχετίζονται με την οργάνωση των σεμιναρίων όπως οι ημέρες και ώρες υλοποίησης, η ποιότητα των σεμιναρίων, ο τόπος διεξαγωγής καθώς και η μεγάλη διάρκειά τους.

Τέλος, μια παράμετρος που αναδείχθηκε από την έρευνα είναι αυτή που σχετίζεται με την  ανάλυση της εσωτερικής διάρθρωσης της συμμετοχής η οποία και παραπέμπει σε έντονες ανισοτικές τάσεις, κυρίως ως προς το εισόδημα, το μορφωτικό επίπεδο και την κατάσταση απασχόλησης. Συγκεκριμένα, περίπου διπλάσιοι είναι οι συμμετέχοντες που δηλώνουν επαρκές εισόδημα έναντι εκείνων που δηλώνουν ανεπαρκές, οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συμμετέχουν περίπου 2,5 φορές περισσότερο έναντι των αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ όσο πιο σταθερή είναι η θέση στην αγορά εργασίας τόσο περισσότερο αυξάνεται η συμμετοχή στη διά βίου εκπαίδευση. Εξαιρετικά σημαντικό εύρημα είναι ότι οι άνεργοι είναι εκείνη η ομάδα του πληθυσμού που έχει πολύ μικρότερα ποσοστά συμμετοχής έναντι των εργαζομένων.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA