Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Μελέτη αναγκών δεξιοτήτων. Επάγγελμα: φυσικοθεραπευτής/-τρια

Η παρούσα μελέτη διερευνά και αποτυπώνει τις αναδυόμενες σύνθετες δεξιότητες για το επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή. Ειδικότερα, η μελέτη αυτή είχε ως βασικό στόχο την ποιοτική εξέταση των γενικότερων και ειδικότερων αναγκών του κλάδου των φυσικοθεραπευτών. Η καταγραφή έγινε με βάση τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τις ικανότητες του επαγγέλματος που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο των σπουδών. Παράλληλα, τα επαγγελματικά δικαιώματα του φυσικοθεραπευτή συνδέθηκαν με τις ανερχόμενες ανάγκες στην αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, εφαρμόστηκαν κατάλληλες τεχνικές πρόγνωσης για τα εργασιακά δεδομένα και τις δεξιότητες που θα απαιτηθούν την πενταετία 2020-2025. Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, συμπληρώθηκε το βασικό εργαλείο καταγραφής και διάγνωσης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, μέσα από τη χρήση πληροφοριών που αντλήθηκαν από διεθνείς βάσεις δεδομένων. Επιπλέον, αξιοποιήθηκαν δεδομένα από τηλεφωνικές επικοινωνίες με καταξιωμένους στο χώρο επαγγελματίες φυσικοθεραπευτές, οι οποίοι λειτούργησαν ως πληροφορητές. Μέσα από τη διενέργεια ομάδας εστίασης (focus group), καταγράφηκαν στοιχεία που αποτέλεσαν σημαντικές πληροφορίες για την τελική συμπλήρωση του εργαλείου διάγνωσης των δεξιοτήτων. Έτσι, στο κείμενο αυτό, αναλύονται οι δεξιότητες του επαγγέλματος με αναφορά στο βαθμό έλλειψης-επάρκειας, οι σύγχρονες εργασιακές ανάγκες και παρουσιάζονται, επίσης, τα αποτελέσματα και συμπεράσματα της έρευνας, καθώς και διατυπώνονται σχετικές προτάσεις.

Η «μελέτη αναγκών δεξιοτήτων: επάγγελμα φυσικοθεραπευτής/-τρια» πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Παρεμβάσεις των Κοινωνικών Εταίρων για τη διερεύνηση δεξιοτήτων στο πλαίσιο του μηχανισμού διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας» (ΟΠΣ 5031891) του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση, 2014-2020», υπό την ευθύνη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (υποέργο 1). Βάση για την εκπόνησή της αποτέλεσε η μελέτη με τίτλο: «Διάγνωση αναγκών δεξιοτήτων: μια ερευνητική προσέγγιση» (εργαλείο 2) που πραγματοποιήθηκε από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA