Δημοσιεύσεις / Ενημερωτικά σημειώματα

Οδηγός για τα προγράμματα της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) για τις θέσεις απασχόλησης στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Ο Θεματικός Οδηγός επιχειρεί να συμβάλει στην καλύτερη διασύνδεση των ενεργών πολιτικών απασχόλησης της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) και των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης στόχο έχουν να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην αύξηση της απασχόλησης και της ζήτησης. Τα προγράμματα της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) που αφορούν ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης καλύπτουν τόσο τις πολιτικές επαγγελματικής κατάρτισης όσο και πολιτικές επιδότησης θέσεων εργασίας, ενώ κάποια από αυτά στοχεύουν στις πιο ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες. Απώτερος σκοπός είναι να μειωθεί το εργασιακό κόστος, τόσο σε θέσεις με υψηλό κόστος άλλα και σε πιο χαμηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, καθώς και στην προσφορά εργασίας σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες ή σε συγκεκριμένες περιοχές υψηλής ανεργίας, όπου παρατηρούνται αλλαγές λόγω τεχνολογικών εξελίξεων. Ο οδηγός επιδιώκει να δώσει τις απαραίτητες χρηστικές πληροφορίες στους/στις επαγγελματίες σχετικά με τα προγράμματα απασχόλησης της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), χωρίς φυσικά να υποκαθιστά τον ρόλο των συμβούλων εργοδοτών του οργανισμού. Σκοπός είναι να καλυφθεί το όποιο κενό υπάρχει στην ενημέρωση και στη χρηστική αποτύπωση των προγραμμάτων.

Βιβλιογραφική αναφορά: Αντωνοπούλου Μ.Γ. (2022), Οδηγός για τα προγράμματα της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) για τις θέσεις απασχόλησης στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, Θεματικοί Οδηγοί ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 5/2022, Αθήνα: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, σσ. 32

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5001290. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA