Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Προβληματικές όψεις της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα. Μια νέα θεώρηση της ποιότητας

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) και η Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΕΕΕΕ) συνεργάστηκαν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση μελέτης αναφορικά με την αποτύπωση και κριτική αποτίμηση των επιμέρους φάσεων και πρακτικών σχεδιασμού, προετοιμασίας, υλοποίησης, διαχείρισης, παρακολούθησης, πιστοποίησης προσόντων και αξιολόγησης των εκπαιδευτικών δράσεων της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (ΣΕΚ), που υλοποιούνται για άνεργους και εργαζόμενους, στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων έργων, είτε από το ΕΣΠΑ (μέσω δικαιούχων φορέων και ανάθεση σε ΚΔΒΜ μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας), είτε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (μέσω ΔΥΠΑ και επιταγών κατάρτισης).

Βασικός στόχος της μελέτης ήταν να διερευνηθούν οι λόγοι που παρεμποδίζουν την επίτευξη εκπαιδευτικής ποιότητας και να αναδειχθούν αναντιστοιχίες ανάμεσα στις προβλέψεις των κειμένων της νομοθεσίας και στην πραγματικότητα. Η μελέτη διέπεται από την παραδοχή ότι πολλοί εργαζόμενοι στο πεδίο της ΣΕΚ διαθέτουν γνώσεις και ικανότητες και επιθυμούν να προσφέρουν ποιοτικό έργο αλλά εμποδίζονται από σύνθετους και πολυποίκιλους ανασταλτικούς παράγοντες. Για αυτό, η μελέτη δεν απευθύνθηκε μόνο στους εκπροσώπους της Πολιτείας αλλά και στους παρόχους, στους σχεδιαστές των προγραμμάτων, στους εκπαιδευτές, στο διοικητικό προσωπικό, και γενικά σε όλους όσοι μπορούσαν να συμβάλλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας της ΣΕΚ. Έτσι, πηγές πληροφόρησης, εκτός της βιβλιογραφίας και του νομοθετικού πλαισίου, αποτέλεσαν τέσσερις Ομάδες Εστιασμένης Συζήτησης/ΟΕΣ (Focus group) στις οποίες συμμετείχαν συνολικά δεκαεπτά (17) ιδιαίτερα έμπειροι εκπρόσωποι παρόχων, κρατικών φορέων, και εκπαιδευτών.

Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι το σύστημα ΣΕΚ της χώρας είναι δυσλειτουργικό και αναποτελεσματικό –δεδομένων και των σημαντικών χρηματικών πόρων που έχουν διαχρονικά διατεθεί- συνεπώς απαιτείται αναδιάρθρωσή του. Μια επιπλέον γενική διαπίστωση ήταν ότι οι λειτουργίες του συστήματος ΣΕΚ υπερκαθορίζονται πρωτίστως από την επιδίωξη βραχυπρόθεσμων στόχων, που συναρτώνται άμεσα με την απορρόφηση των Ευρωπαϊκών πόρων. Ταυτοχρόνως, δεν λειτουργούν αποτελεσματικά οι «δικλείδες ασφαλείας» που έχουν τεθεί για τη διασφάλιση της ποιότητας του συστήματος ΣΕΚ. Η μελέτη κατέληξε στον προσδιορισμό ορισμένων από τους πιο κρίσιμους παράγοντες που παρεμποδίζουν την ανάπτυξη ποιοτικής ΣΕΚ και αφορούν στα εξής πεδία: σύνδεση της ΣΕΚ με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τις προσδοκίες των καταρτιζόμενων, διαμόρφωση εκπαιδευτικής μεθοδολογίας, λειτουργία της τηλεκατάρτισης, βαθμός επάρκειας των εκπαιδευτών ενηλίκων, κριτήρια επιλογής και κίνητρα συμμετοχής των καταρτιζόμενων, διαδικασία πιστοποίησης προσόντων, επαγγελματικά δικαιώματα, σύστημα αξιολόγησης των παρόχων, βαθμός επάρκειας των παρόχων.

Προσδοκία του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων είναι η μελέτη να προσφέρει εναύσματα για προβληματισμό και διάλογο μεταξύ όσων δραστηριοποιούνται στο πεδίο της επαγγελματικής κατάρτισης και της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Ημερίδα παρουσίασης μελέτης

Με βάση τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ διοργάνωσε ημερίδα με θέμα «Προβληματικές όψεις της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα. Μια νέα θεώρηση της ποιότητας».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA