ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Επαγγελματική κατάρτιση, μαθητεία & διά βίου μάθηση

Λίγα λόγια για το θεματικό πεδίο

Είναι τελικά τόσο «ασύμπτωτες» οι έννοιες της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης όταν μάλιστα σε περιόδους έντονων αλλαγών και μετασχηματισμών αναδύεται ο ρόλος της εκπαίδευσης ως ιδιαίτερα σημαντικός; Για το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ δεν είναι καθόλου τυχαίο που όλο και περισσότερο γίνεται κατανοητό, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ότι οι μικρές επιχειρήσεις δεν μπορούν να παραμείνουν στο περιθώριο του δημόσιου διαλόγου αναφορικά με τις εξελίξεις και τις αλλαγές στα εκπαιδευτικά συστήματα καθώς αυτά επηρεάζουν άμεσα και καθοριστικά το επιχειρηματικό, τεχνολογικό και οικονομικό περιβάλλον εντός του οποίου δρουν και αναπτύσσονται αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται σε αυτές, είτε ως εργαζόμενοι, είτε ως επιχειρηματίες.

Χωρίς να μπορεί να υποστηριχτεί ότι η κοινωνική ευημερία προσδιορίζεται αποκλειστικά από την οικονομική ανάπτυξη οι εξελίξεις στην επαγγελματική εκπαίδευση, τη μαθητεία, την αρχική και τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, τη δια βίου μάθηση τοποθετούνται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των μικρών επιχειρήσεων.

Στην Ελλάδα υπάρχει ένα σημαντικό κενό στη μελέτη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης αναντίστοιχο της σημασίας τους για τις μικρές επιχειρήσεις και τους νέους ανθρώπους. Μέσα  από τις υπάρχουσες μελέτες φαίνεται ότι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτισης, παραμένουν –εν πολλοίς- υποβαθμισμένες και αναποτελεσματικές, αποτελώντας για την πλειονότητα των νέων ανθρώπων «λύση ανάγκης». Την ίδια στιγμή όμως για τον κόσμο των μικρών επιχειρήσεων η ύπαρξη ενός υγιούς συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι βασικό ζητούμενο.

Πρόσφατα, η συζήτηση για τη μαθητεία, παρόλο που η Ελλάδα διέθετε μια μακρά ιστορία στην «μαθητεία στα επαγγέλματα», έχει ανανεώσει σημαντικά το ενδιαφέρον για την επαγγελματική εκπαίδευση και την σχέση της με την απασχόληση των νέων ανθρώπων και την ένταξη τους στην αγορά εργασίας και έχει οδηγήσει σε παρεμβάσεις στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Παράλληλα, οι έντονες και βαθιές αλλαγές στον επιστημονικό, τεχνολογικό, οικονομικό και κοινωνικό τομέα δεν κάνουν μόνο επιτακτική την ανάγκη για αναβάθμιση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των πολιτών για την καλύτερη ένταξη τους στην αγορά εργασίας αλλά αποτελούν εφόδιο προσωπικής εξέλιξης και προώθησης της ενεργούς συμμετοχής.

Αν και η δια βίου μάθησης έχει εισέλθει, τα τελευταία χρόνια, πολύ έντονα στο προσκήνιο και στο δημόσιο διάλογο, φαίνεται ότι, παρά τα σημαντικά βήματα στον τομέα, δεν έχει εξασφαλίσει την πλήρη θέση της στην ελληνική κοινωνία η οποία αποκρυσταλλώνεται στα ποσοστά που δείχνουν την μικρή συμμετοχή των ενηλίκων σε δράσης εκπαίδευσης στη χώρα.

 

Οι επιδιώξεις μας

Οι κύριες επιδιώξεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο πεδίο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, μαθητείας & δια βίου μάθησης είναι δύο: αφενός η μελέτη, η έρευνα και η παρακολούθηση δεικτών που σχετίζονται με τα θέματα αυτά και αφετέρου η διαμόρφωση των ρεαλιστικών όρων αναβάθμισης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των μικρών επιχειρήσεων αλλά και ευρύτερα. Ειδικότερα,

Μέσα από τη μελέτη, τη συλλογή δεδομένων και την έρευνα επιτυγχάνεται:

 • Η τεκμηρίωση των θέσεων και των προτάσεων που σχετίζονται με το χώρο της εκπαίδευσης και τη σχέση του με την αγορά εργασίας και την απασχόληση.
 • Η συστηματική παρέμβαση στο δημόσιο διάλογο στα κρίσιμα αυτά θέματα.
 • Η ενίσχυση και η αναβάθμιση της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων στα αντίστοιχα όργανα διαμόρφωσης πολιτικών και λήψης αποφάσεων μέσα από την επιστημονική τεκμηρίωση των θέσεων τους.
 • Η ενίσχυση της αντιστοίχισης εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών στα θέματα της δια βίου μάθησης και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
 • Η παροχή επιστημονικής, συμβουλευτικής υποστήριξης και τεκμηρίωσης προς τη ΓΣΕΒΕΕ στα ζητήματα αυτά.

Μέσα από την προσφορά συγκεκριμένων εφαρμογών και υπηρεσιών επιτυγχάνεται:

 • Η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων μέσα από τη βελτίωση των συστημάτων εκπαίδευσης και ειδικά των τομέων εκεί που συνδέονται περισσότερο με την επιχειρηματικότητας
 • Η παροχή πληροφόρησης και εκπαιδευτικού υλικού απευθυνόμενου τόσο σε εξειδικευμένους αναγνώστες όσο και στο ευρύ κοινό
 • Η ενίσχυση της συμμετοχής των επιχειρήσεων σε προγράμματα μάθησης στο χώρο εργασίας και μαθητείας μέσω της συστηματικής πληροφόρησης
 • Η αύξηση των επαγγελματιών σε προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, δια βίου μάθησης
 • Η προώθηση ολοκληρωμένων συστημάτων πιστοποίησης των επαγγελμάτων και των επαγγελματιών που εκπροσωπεί η ΓΣΕΒΕΕ

 

Τι κάνουμε

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ προωθεί τις επιδιώξεις του στο συγκεκριμένο πεδίο μέσα από το σχεδιασμό και την υλοποίηση σχετικών ερευνών και μελετών για τη συγκέντρωση και επεξεργασία αξιόπιστων δεδομένων, την υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών έργων και την παρακολούθηση δεικτών για την ανάλυση πολιτικών. Τα ερευνητικά και μελετητικά αποτελέσματα, καθώς οι θέσεις και οι προτάσεις για τα θέματα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της μαθητείας & της δια βίου μάθησης δημοσιεύονται σε εκδοτικές σειρές όπως αυτές των Ενημερωτικών Κειμένων, των Κειμένων Γνώμης, των Ερευνητικών Κειμένων και των Μελετών. Αναπτύσσεται με αυτό τον τρόπο, όπως και μέσω της οργάνωσης θεματικών εργαστηρίων και της σύστασης επιστημονικών ομάδων εργασίας, μια συστηματική επικοινωνία με τους ανθρώπους και τους φορείς του χώρου της εκπαίδευσης, την επιχειρηματική κοινότητα, την ελληνική πολιτεία, τους ευρωπαϊκούς φορείς άσκησης πολιτικής, την επιστημονική κοινότητα, τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών.

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ υλοποιεί σχετικές δράσεις συστηματικής παρακολούθησης και τεκμηρίωσης θεμάτων που σχετίζονται με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, τη μαθητεία, τη δια βίου μάθηση, τις δεξιότητες και τα προσόντα, μέσω του Ερευνητικού μηχανισμού παρακολούθησης στα πεδία κοινωνικής πολιτικής, απασχόλησης και εκπαίδευσης. Επίσης, πέρα από τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα σε θέματα σχετικά με τα θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και μαθητείας το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ συμμετέχει σε όργανα εκπροσώπησης και επιτροπές (ΕΟΠΠΕΠ, CEDEFOP κλπ).

Παράλληλα, η εκπόνηση καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθοδολογιών, εργαλείων και μέσων αποτελεί κεντρικό τμήμα της δράσης του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στον τομέα αυτό καθώς συμβάλει στην παραγωγή εφαρμογών άμεσα αξιοποιήσιμων τόσο από τους μικρούς επιχειρηματίες όσο και από την ελληνική πολιτεία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εκπόνηση μεθοδολογίας «Ανάπτυξης Προδιαγραφών και Εκπαιδευτικών Περιεχομένων Προγραμμάτων Κατάρτισης» με στόχο την τυποποιημένη, επίκαιρη και ποιοτική δόμηση ενός παραδειγματικού μοντέλου σχεδιασμού, ανάπτυξης και έκθεσης σύγχρονου εκπαιδευτικού περιεχομένου και υλικών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.

Ιδιαίτερα σημαντική θέση έχει η υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για επαγγελματίες και απασχολούμενους στους κλάδους των μικρών επιχειρήσεων καθώς και προγραμμάτων δια βίου μάθησης.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

 • Το email επικοινωνίας σας
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA