Νέα

Έναρξη προγράμματος 2ης επιχειρηματικής ευκαιρίας του ΟΑΕΔ

Την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων στο «Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας».

Η δράση υλοποιείται από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), θα είναι ανοιχτή σε ετήσια βάση για την περίοδο 2019-2022 και αποσκοπεί στην επιχειρηματική επανένταξη 5.000 ανέργων πρώην αυτοαπασχολουμένων, που έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και αναζητούν μια δεύτερη ευκαιρία να δημιουργήσουν επιχειρήσεις.

Δικαιούχοι είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού, που πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από 1/1/2012 μέχρι 6/8/2018
 • δεν έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το μερίδιό τους σε επιχείρηση η οποία ανήκε σε συζύγους ή πρόσωπα α’ ή β’ βαθμού συγγένειας
 • δεν έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/επιχειρηματική δραστηριότητα στο εξάμηνο από 7/8/2018 έως 6/2/2019
 • έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας τη μηνιαία εισφορά ύψους 10 ευρώ για τουλάχιστον ένα έτος
 • έχουν προβεί σε νέα έναρξη δραστηριότητας σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ), από τις 7/2/2019 και μετά

Επιπρόσθετα, στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν αίτηση και άνεργοι που δεν έχουν προχωρήσει σε έναρξη δραστηριότητας, με την προϋπόθεση ότι μετά την ενημέρωση της θετικής αξιολόγησης του επιχειρηματικού τους σχεδίου (προέγκριση) θα πρέπει προχωρήσουν στην έναρξη της δραστηριότητας σε ΔΟΥ εντός δύο μηνών.

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε  δώδεκα (12) μήνες, ενώ μετά τη λήξη του δωδεκαμήνου οι δικαιούχοι δεσμεύονται να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους για άλλους τρεις (3) μήνες. Πριν τη λήξη της τρίμηνης δέσμευσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για επέκταση του διαστήματος επιχορήγησης για δώδεκα (12) επιπλέον μήνες.

Οι δικαιούχοι εντάσσονται στο πρόγραμμα είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες/επιτηδευματίες (ατομικές επιχειρήσεις), είτε ως µέλη νομικών οντοτήτων, µε µία από τις ακόλουθες νομικές μορφές: Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ), Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ) για τους ομόρρυθμους εταίρους, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) ή με τη νομική μορφή Συνεταιρισμού Εργαζομένων του άρθρου 24 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205).

Το ποσό επιχορήγησης για το 1ο έτος θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις και έχει οριστεί ανάλογα με τη σύνθεση του εταιρικού κεφαλαίου:

 • έως 12.000€ για ατομικούς επιχειρηματίες/επιτηδευματίες (ατομικές επιχειρήσεις) και µέλη νομικών οντοτήτων µε ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 51%. Σε περίπτωση δωδεκάμηνης παράτασης προβλέπεται επιχορήγηση έως 8.000€ για το 2ο έτος. Συνεπώς, συνολικά για τα δύο έτη η επιχορήγηση μπορεί να ανέλθει στις 20.000€.
 • έως 9.000€ για καθένα από τα δύο μέλη νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 50%. Σε περίπτωση δωδεκάμηνης παράτασης προβλέπεται επιχορήγηση έως 5.000€ ανά μέλος για το 2ο έτος. Στην περίπτωση αυτή, η συνολική επιχορήγηση την διετία ανέρχεται έως 28.000€.
 • έως 8.000€ ανά µέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/3 έκαστο. Σε περίπτωση δωδεκάμηνης παράτασης προβλέπεται επιχορήγηση έως 4.000€ ανά μέλος για το 2ο έτος. Στην περίπτωση αυτή, η συνολική επιχορήγηση ανέρχεται τη διετία έως 36.000€.

Στις δαπάνες που επιχορηγούνται στο πλαίσιο της δράσης (επιλέξιμες δαπάνες) περιλαμβάνονται τα ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ΔΕΚΟ, δαπάνες για αμοιβές τρίτων (πχ λογιστές), δαπάνες προβολής, δαπάνες για προμήθεια αναλωσίμων, οι ασφαλιστικές εισφορές του επιχειρηματία/εταίρων, το μισθολογικό κόστος νέας θέσεις εργασίας, αποσβέσεις παγίων κα.

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, υποβάλλεται ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής, που έχει την μορφή Επιχειρηματικού Σχεδίου, στην σχετική περιοχή της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ.

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης κάθε αίτησης, εξετάζεται η ποιότητα, πληρότητα και ωριμότητα του επιχειρηματικού σχεδίου σύμφωνα µε τα παρακάτω κριτήρια:

 • Σαφής περιγραφή της επιχειρηματικής ιδέας
 • Συνάφεια και επάρκεια του ενδιαφερόμενου µε το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας
 • Οικονομοτεχνική επάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου
 • Ύπαρξη στοιχείων δικτύωσης, δηλαδή παραγωγικές και άλλες διασυνδέσεις µε υφιστάμενες επιχειρήσεις και/ή συμπράξεις μεταξύ δύο ή περισσότερων ανέργων για τη δημιουργία κοινής επιχείρησης.
 • Συνάφεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας µε τομείς οι οποίοι προσδιορίζονται από τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης (RIS) του ΕΣΠΑ 2014-2020

Καθένα από τα παραπάνω κριτήρια με βάση την τεκμηρίωση του βαθμολογείται από 0 έως 5, ενώ προκειμένου να προεγκριθεί το επιχειρηματικό σχέδιο του δυνητικά ωφελούμενου, θα πρέπει να συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον 8.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη δράση, όπως και τη διαδικασία υπαγωγής στο πρόγραμμα ακολουθείστε τον ενεργό σύνδεσμο:

Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

 • Το email επικοινωνίας σας
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA