Νέα

Ποιοτικός εκσυγχρονισμός - Δράση ενίσχυσης επιχειρήσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

Η υιοθέτηση προτύπων όπως και η επένδυση στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό στο περιβάλλον λειτουργίας της μικρομεσαίας επιχείρησης αποτελεί ζήτημα ουσιαστικής σημασίας, προκειμένου να είναι σε θέση να ενισχύσει την ποιότητα των προϊόντων που παράγει και των υπηρεσιών που παρέχει, όπως γίνεται αντίστοιχα σε μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Ειδικότερα, ο ρόλος της τυποποίησης και των προτύπων στη διάδοση / διάχυση των τεχνικών γνώσεων και η θετική συμβολή τους στη συνεχή ανάπτυξη και την πρόοδο, έχει τεκμηριωθεί, ποσοτικά και ποιοτικά, σε πλήθος σχετικών μελετών.

Στη Γερμανία ενδεικτικά, τα οικονομικά οφέλη της τυποποίησης εκτιμώνται περίπου στο 1% του ΑΕΠ  της χώρας καθώς η εφαρμογή των προτύπων διευκόλυνε τις επιχειρήσεις στην απαιτούμενη τεχνολογική αλλαγή. Στη Γαλλία επίσης, η τυποποίηση συμβάλλει άμεσα στην ανάπτυξη της οικονομίας, έως 0,81%, ή σχεδόν το 25% της αύξησης του ΑΕΠ.

Στις ελληνικές επιχειρήσεις, δυνατότητες χρηματοδότησης για τον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης προσφέρει η νέα δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός», που εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η συγκεκριμένη δράση αφορά αποκλειστικά υφιστάμενες μεσαίες επιχειρήσεις [1] που έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας και σε επενδυτικά σχέδια από 50.000€ έως 400.000€, επιδοτώντας κατά 50% τις δαπάνες που περιλαμβάνονται σε αυτά.

Στην κατεύθυνση αυτή, κάθε επενδυτικό σχέδιο μπορεί να περιλαμβάνει δαπάνες όπως:

  • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
  • Συστήματα Πιστοποίησης – Διαχείρισης Ποιότητας, Σχεδιασμός, Τυποποίηση και Πιστοποίηση Προϊόντων
  • Μεταφορικά μέσα
  • Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου
  • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).

Επισημαίνεται ότι τα επενδυτικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν πρέπει να αφορούν κατά προτεραιότητα στους ακόλουθους τομείς δραστηριότητας:

Αγροδιατροφή, Βιομηχανία Τροφίμων / Ενέργεια / Εφοδιαστική Αλυσίδα / Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ) / Περιβάλλον / Τουρισμός / Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) / Υγεία / Υλικά, Κατασκευές

Από τις 27 Ιουνίου οι επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια της πρόσκλησης, έχουν την δυνατότητα να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη δράση υποβάλλοντας ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης και φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) http://www.ependyseis.gr/mis, ενώ η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού της δράσης.

Για να δείτε την αναλυτική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων της δράσης "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός" πατήστε εδώ

[1] Βάσει του ορισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (2003/361/ΕΚ), μια επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως «μεσαία» όταν απασχολεί από 50 έως 249 εργαζόμενους και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο των 50 εκατ. ευρώ ή/και ετήσιο ισολογισμό που δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA