Νέα

Έναρξη προγράμματος ΟΑΕΔ για την αυτοαπασχόληση 10.000 ανέργων

Η επιλογή της αυτοαπασχόλησης αποτελεί διαχρονικά επίκαιρο φαινόμενο στα πεδία της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας.

Η Ελλάδα, συγκριτικά με τα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, εμφανίζει με διαφορά το υψηλότερο ποσοστό αυτοαπασχόλησης που υπολογίστηκε το 2018 στο 33,5% της συνολικής απασχόλησης ατόμων ηλικίας 15 ετών και άνω, με τον μ.ο. στην Ε.Ε. να είναι 15,3% (OECD data, Labour Force Statistics 2018).

Οικονομικό βοήθημα στην κατεύθυνση της αυτοαπασχόλησης δίνει η νέα δράση «Πρόγραμμα προώθησης στην αυτοαπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών», με την υποβολή των αιτήσεων να ξεκινάει την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019.

Η δράση υλοποιείται από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), θα είναι ανοιχτή σε ετήσια βάση για την περίοδο 2019-2021 και αποσκοπεί στην διευκόλυνση των ανέργων στην ανάληψη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα των νέων επιχειρήσεων κατά την πρώτη φάση λειτουργίας τους.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος είναι άνεργοι, ηλικίας 18-66 ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού μέχρι την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (∆ΟΥ), ενώ σε περίπτωση προηγούμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας, έπρεπε να την έχουν διακόψει έως την 31/12/2011.

Ο συνολικός αριθμός των 10.000 δυνητικά ωφελούμενων ανέργων του προγράμματος κατανέμεται ηλικιακά ως εξής:

 • 18-29 ετών: 2.000 άτομα
 • 30-66 ετών: 8.000 άτομα

Επιπρόσθετα, στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν αίτηση και άνεργοι που δεν έχουν προχωρήσει σε έναρξη δραστηριότητας, με την προϋπόθεση ότι μετά την ενημέρωση της θετικής αξιολόγησης του επιχειρηματικού τους σχεδίου (προέγκριση) θα πρέπει προχωρήσουν στην έναρξη της δραστηριότητας σε ΔΟΥ εντός δύο μηνών.

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε  δώδεκα (12) μήνες, ενώ μετά τη λήξη του δωδεκαμήνου οι δικαιούχοι δεσμεύονται να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους για άλλους τρεις (3) μήνες.

Οι δικαιούχοι εντάσσονται στο πρόγραμμα είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες/επιτηδευματίες (ατομικές επιχειρήσεις), είτε ως µέλη νομικών οντοτήτων, µε µία από τις ακόλουθες νομικές μορφές: Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ), Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ) για τους ομόρρυθμους εταίρους, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) ή με τη νομική μορφή Συνεταιρισμού Εργαζομένων του άρθρου 24 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205).

Το ποσό επιχορήγησης θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις και διαμορφώνεται ως εξής:

 1. έως 12.000€ σε ατομικούς επιχειρηματίες ή μέλη εταιρειών με ποσοστό στο εταιρικό κεφάλαιο πάνω από 51%
 2. έως 9.000€ σε μέλη εταιρειών που κατέχουν το 1/2 του εταιρικού κεφαλαίου
 3. έως 8.000€ σε μέλη εταιρειών που κατέχουν το 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου

Σημειώνεται ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα που θα αναπτύξουν οι δυνητικά δικαιούχοι πρέπει να είναι οργανωμένη σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο και σε μια µόνο επαγγελματική εγκατάσταση.

Στις δαπάνες που επιχορηγούνται στο πλαίσιο της δράσης (επιλέξιμες δαπάνες) περιλαμβάνονται τα ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ΔΕΚΟ, δαπάνες για αμοιβές τρίτων (πχ λογιστές), δαπάνες προβολής, δαπάνες για προμήθεια αναλωσίμων, οι ασφαλιστικές εισφορές του επιχειρηματία/εταίρων, το μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις εργασίας, αποσβέσεις παγίων κα.

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, υποβάλλεται ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής, που έχει την μορφή Επιχειρηματικού Σχεδίου, στην σχετική περιοχή της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ.

Πριν την υποβολή της αίτησης πρέπει να έχουν προηγηθεί η εξατομικευμένη παρέμβαση και η έναρξη της νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας στην αρμόδια ∆ΟΥ από τις 4/7/2019 και μετά. Όπως επισημάνθηκε, εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση χωρίς να έχουν κάνει έναρξη, ωστόσο οφείλουν να προβούν σε έναρξη το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την γνωστοποίηση της θετικής αξιολόγησης της αίτησης τους.

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης κάθε αίτησης, εξετάζεται η ποιότητα, πληρότητα και ωριμότητα του Επιχειρηματικού Σχεδίου σύμφωνα µε τα παρακάτω κριτήρια:

 1. Σαφής περιγραφή της επιχειρηματικής ιδέας
 2. Συνάφεια και επάρκεια του ενδιαφερόμενου µε το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας
 3. Οικονομοτεχνική επάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου
 4. Ύπαρξη στοιχείων δικτύωσης, δηλαδή παραγωγικές και άλλες διασυνδέσεις µε υφιστάμενες επιχειρήσεις και/ή συμπράξεις μεταξύ δύο ή περισσότερων ανέργων για τη δημιουργία κοινής επιχείρησης.
 5. Συνάφεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας µε τομείς οι οποίοι προσδιορίζονται από τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης (RIS) του ΕΣΠΑ 2014-2020

Καθένα από τα παραπάνω κριτήρια με βάση την τεκμηρίωση του βαθμολογείται από 0 έως 5, ενώ προκειμένου να προεγκριθεί το επιχειρηματικό σχέδιο του δυνητικά ωφελούμενου, θα πρέπει να συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον 8.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη δράση, όπως και τη διαδικασία υπαγωγής στο πρόγραμμα ακολουθείστε τον ενεργό σύνδεσμο:

Πρόγραμμα προώθησης στην αυτoαπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών

Για άλλο ενεργό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ που ενισχύει την αυτοαπασχόληση πατήστε εδώ.

Για να ενημερωθείτε περισσότερο για τη διάσταση της αυτοαπασχόλησης στην Ευρώπη και την Ελλάδα πατήστε εδώ.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

 • Το email επικοινωνίας σας
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA