ΕΡΓΑ/ΔΡΑΣΕΙΣ

Δίκτυο πληροφόρησης, διαχείρισης γνώσης και υποστήριξης

Τα τελευταία χρόνια, επισημαίνεται ολοένα και περισσότερο η ανάγκη για τον επαναπροσδιορισμό του επιχειρησιακού ρόλου του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και την αποκέντρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενισχύοντας τη συμμετοχή όλων των δομών του. Στόχος των παραπάνω ενεργειών αποτελεί η δημιουργία προϋποθέσεων βιώσιμης λειτουργίας μέσα στο διαρκώς μεταβαλλόμενο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον που διαμορφώνεται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αναγκαίο βήμα στην κατεύθυνση αυτή είναι η προσαρμογή και ανάπτυξη υφιστάμενων και νέων πεδίων δραστηριοτήτων του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και ο εμπλουτισμός των ομάδων στόχων που απευθύνεται, με την προσθήκη σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων, ενισχύοντας την επιχειρησιακή του επάρκεια, την εξωστρέφεια, την ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων και την επικοινωνία-προβολή του παραγόμενου έργου του.

Οι παραπάνω διαπιστώσεις αναδείχθηκαν σε κείμενα αξιολόγησης της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου (πχ «Μελέτη επιχειρησιακού σχεδιασμού των φορέων της ΓΣΕΒΕΕ», «Αποτίμηση και αξιολόγηση των πράξεων ΕΚΤ που υλοποιούνται από Κοινωνικούς Εταίρους στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» κοκ) και πλέον έχουν ενσωματωθεί πλήρως στα νέα έργα που προετοιμάζει και υλοποιεί το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Στο πλαίσιο αυτό έχει σχεδιαστεί το έργο Δίκτυο πληροφόρησης, διαχείρισης γνώσης και υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού, επιχειρήσεων και συνδικαλιστικών φορέων μελών της ΓΣΕΒΕΕ» με βασικό γνώμονα το μετασχηματισμό και την ενδυνάμωση των δομών του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε όλη την Ελλάδα

Στην πρώτη φάση του έργου προβλέπεται ο σχεδιασμός  της αρχιτεκτονικής, της οργάνωσης και λειτουργίας του Δικτύου. Ακολουθεί η ανάπτυξη σειράς εργαλείων και η εκπόνηση μελετών που εστιάζουν τόσο στην ανάπτυξη των τριών αξόνων, όσο και στα περιφερειακά και τοπικά χαρακτηριστικά των πόλεων όπου λειτουργούν οι δομές του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, ακολουθεί η υλοποίηση δράσεων που αφορούν τους τρεις άξονες ενδιαφέροντος, σε όλες τις δομές στην Ελλάδα, σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες και τα ιδιαίτερα κοινωνικοοικονομικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής.

Οι άξονες δραστηριότητας είναι οι παρακάτω:
  • Άξονας 1: Ανθρώπινο Δυναμικό, Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα

  • Άξονας 2: Επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου μάθηση

  • Άξονας 3: Ομοσπονδίες και Σωματεία μέλη της ΓΣΕΒΕΕ

Αποδέκτες των ενεργειών αυτών, σε κάθε περιφερειακή δομή είναι:
  • Tο ανθρώπινο δυναμικό των μικρών επιχειρήσεων (εργοδότες, αυτοαπασχολούμενοι, εργαζόμενοι),

  • Άνεργοι που θέλουν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση,

  • Ομοσπονδίες, Σωματεία ΓΣΕΒΕΕ,

  • Δήμοι & Περιφέρειες,

  • Λοιποί τοπικοί και περιφερειακοί εμπλεκόμενοι φορείς

Κάθε δομή του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ διαφοροποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες, προκειμένου να μπορεί να ενισχύσει το ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής, την τοπική επιχειρηματικότητα και τις ομοσπονδίες και σωματεία μέλη της. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στις δομές του ενδιαφέροντός σας ή να ανατρέξετε στα υλικά του έργου.

Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Κλιματική Αλλαγή και ΜμΕ: Πράσινη μετάβαση, ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο & αναγκαίες προσαρμογές για την αύξηση ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Λόγω της κλιματικής κρίσης, τα κράτη παγκοσμίως, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να χαράσσει τον δρόμο, σχεδιάζουν τρόπους και μέσα για τη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Η πράσινη μετάβαση θα επηρεάσει την καθημερινότητα των πολιτών αλλά και την οικονομική…

Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Μοναδικότητα προϊόντων ποιότητας αγροδιατροφικού τομέα που παράγονται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Καταγραφή, αγορές και στρατηγικές προώθησής τους

Ο αγροδιατροφικός τομέας είναι ένας κρίσιμος τομέας για την περιφερειακή, την εθνική και την παγκόσμια οικονομία, καθώς αφενός συνεισφέρει στην εξασφάλιση τροφίμων και εν γένει διατροφής και αφετέρου στην οικονομική ανάπτυξη. Σε μια εποχή που οι καταναλωτές, παρά τις δυσμενείς…

Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Διερεύνηση των προοπτικών ανάπτυξης της διασυνοριακής επιχειρηματικής συνεργασίας σε επίπεδο πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Μακεδονία και Θράκη

  Οι προοπτικές ανάπτυξης της διασυνοριακής επιχειρηματικής συνεργασίας σε επίπεδο πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στη Μακεδονία και Θράκη παρουσιάζουν αυξημένη δυσκολία. Επιπρόσθετα με το αβέβαιο οικονομικό και πολιτικό παγκόσμιο και τοπικό περιβάλλον, τα οποία είναι επιβαρυντικά στοιχεία, τα όμορα κράτη…

Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Ο ρόλος των πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στο σχεδιασμό και στην προώθηση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης του νομού Ηρακλείου

  Στην παρούσα μελέτη πρόκειται να καταδειχθούν οι τρόποι με τους οποίους οι πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του νομού Ηρακλείου αποτελούν δυνητικά πυλώνες εδραίωσης πρωτότυπων και παραγωγικών μορφών βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης μέσα από τους παρακάτω άξονες: Ο αγροτικός χώρος…

Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Θεματική διαδρομή επιλεγμένων παραδοσιακών επαγγελμάτων των Ιωαννίνων, με στόχο την ανάδειξη και την ένταξη τους στο τουριστικό προϊόν της πόλης

Ο σχετικά πρόσφατος θεσμός της πολιτιστικής διαδρομής αποτελεί, εξαιτίας της  δυναμικότητάς του, ένα σημαντικό πια «εργαλείο» αξιοποίησης της πολιτιστικής  κληρονομιάς. Οι πολιτιστικές διαδρομές είναι αρκετά διαδεδομένες στην  ευρωπαϊκή ήπειρο, καθώς προσφέρουν δυνατότητες για αξιοποίηση και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ…

Νέα

Χρήσιμες κατευθύνσεις για την υποβολή επιχειρηματικών σχεδίων στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτοαπασχόλησης του ΟΑΕΔ

Ανοικτές για την υποβολή αιτήσεων την τρέχουσα περίοδο όπως και μακροπρόθεσμα, είναι οι δύο ακόλουθες δράσεις του ΟΑΕΔ οι οποίες στοχεύουν στην προώθηση ανέργων στην αυτοαπασχόληση: Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, με στόχο την επανένταξή τους στην…

Νέα

Έναρξη προγράμματος ΟΑΕΔ για την αυτοαπασχόληση 10.000 ανέργων

Η επιλογή της αυτοαπασχόλησης αποτελεί διαχρονικά επίκαιρο φαινόμενο στα πεδία της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας. Η Ελλάδα, συγκριτικά με τα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, εμφανίζει με διαφορά το υψηλότερο ποσοστό αυτοαπασχόλησης που υπολογίστηκε το 2018 στο 33,5% της συνολικής…

Νέα

Έναρξη προγράμματος 2ης επιχειρηματικής ευκαιρίας του ΟΑΕΔ

Την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων στο «Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας». Η δράση υλοποιείται από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), θα είναι ανοιχτή σε…

Νέα

Ποιοτικός εκσυγχρονισμός - Δράση ενίσχυσης επιχειρήσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

Η υιοθέτηση προτύπων όπως και η επένδυση στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό στο περιβάλλον λειτουργίας της μικρομεσαίας επιχείρησης αποτελεί ζήτημα ουσιαστικής σημασίας, προκειμένου να είναι σε θέση να ενισχύσει την ποιότητα των προϊόντων που παράγει και των υπηρεσιών που παρέχει, όπως γίνεται…

Νέα

Ψηφιακός μετασχηματισμός και μικρές επιχειρήσεις - Δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός (digital transformation) αναφέρεται γενικότερα στην αλλαγή που επιφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες. Εστιάζοντας στην επιχειρηματικότητα, αφορά τις οργανωτικές αλλαγές μέσω της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών και επιχειρηματικών μοντέλων που χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης και των…

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν προσκλήσεις ή διαγωνισμοί.

Αποτελέσματα έργου

1 Σχέδιο οργάνωσης και λειτουργίας του Δικτύου
3 Εργαλειοθήκες
18 Θεματικά Εργαστήρια
18 Ημερίδες

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA